Βιογραφικό ΝΤΑΝΗ ΛΑΔΙΚΟΥ

Καθηγήτρια Αγγλικών

Επέλεξα να γίνω καθηγήτρια ξένων γλωσσών γιατί είμαι δίπλα στα παιδιά και αγαπώ πολύ τη διδασκαλία. Η μακρόχρονη επαγγελματική μου εμπειρία σε συνδυασμό με τις οργανωτικές μου ικανότητες με βοηθούν να βελτιώσω τη συμμετοχή των μαθητών μέσα στην τάξη καθώς και τις επιδόσεις τους. Έχω την ικανότητα να μεταδίδω δυσνόητες πληροφορίες με ένα τρόπο κατανοητό στους μαθητές. Επίσης, το μυστικό μου για την επιτυχή διαχείριση της τάξης είναι ο έπαινος, ένα πολύ δυνατό εργαλείο.

 

My choice is the teaching profession because I am excellent with children and I really love teaching. My long teaching experience combined with my organizational skills allows me to improve student participation and elevate their performance. I possess the ability to communicate complex information in an understandable way students can easily comprehend. Furthermore, my secret for a successful classroom management is praise, a powerful tool.